Utilitats Utilitats

DNI electrònic

A través d'aquest enllaç, l'usuari accedirà a la informació que li permetrà conèixer les utilitats que tindrà el DNI electrònic dins de la Seu, així com la forma d'obtenir-lo.

Signatura electrònica

A través d'aquest enllaç, l'usuari obtindrà la relació dels sistemes de signatura electrònica i certificats electrònics que siguin admesos o emprats a la Seu, necessaris per accedir als serveis.

Adobe Acrobat Reader

 
Per poder visualitzar correctament els document de tipus PDF, es recomana l'aplicatiu gratuït Adobe Acrobat Reader, si ja no el té.

Comprovació de l’autenticitat i integritat dels documents

A través d'aquest enllaç, l'usuari obtindrà els mecanismes necessaris que li permetran comprovar l'autenticitat i integritat dels documents emesos pels òrgans i organismes públics que abasti la Seu que hagin estat autenticats mitjançant codi segur de verificació.