Urbanisme, activitats, policia local i hisenda

 

 

Sebastià Sureda Mas
Regidor delegat d'urbanisme, activitats, policia local i hisenda

En el marc de l’elaboració i seguiment dels pressuposts anuals, la regidoria d’hisenda gestiona totes les despeses i ingressos de l’Ajuntament.

A l’àrea d’urbanisme, es tramiten els processos administratius en matèria urbanística, com ara el planejament, l’estudi de projectes i l’atorgament de llicències d’obra municipals (menors i majors), l’expedició de certificacions urbanístiques i la gestió de la disciplina urbanística en el municipi.

La regidoria d’activitats tramita, atorga i fa el seguiment de les llicències d’activitats econòmiques del municipi.

La missió principal de la Policia Local consisteix en satisfer les necessitats ciutadanes en matèria de seguretat, tant pel que fa a l’ordre públic, a la circulació i al compliment de les Ordenances Municipals de policia i bon govern, com a la prevenció i l’actuació en els casos d’urgències de tot tipus.