Territori Territori

Urbanisme.

Normativa aplicable:
- Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl. Publicada al BOIB núm. 43 de 29 de maç de 2014.

- Acord relatiu al text refós de les normes urbanístiques de les Normes subsidiàries de planejament del terme municipal de Campos, als efectes de complimentar els acords adoptats per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric en sessió de 23 d’abril i 28 de maig de 2010. Publicat al BOIB núm. 19 de 6 de febrer de 2014.

- Pla territorial insular de Mallorca. (aprovat per acord del Ple del Consell Insular de Mallorca el 13 de desembre de 2004 - BOIB num. 188 Ext. de 31-12-2004. Actualitzat d'acord amb la modificació número 1 aprovada el 3 de juny de 2010 - BOIB núm. 90 de 15-06-2010; i amb la modificació número 2 aprovada el 13 de gener de 2011 - BOIB núm. 18 de 4-02-2011) .

- Normes d'ordenació del PTIM. (text consolidat - Febrer 2011)

 

Per a dubtes i qüestions urbanístiques es pot adreçar al departament d'urbanisme de l'Ajuntament, i també pot visitar la Guia de Carrers a l'adreça http://carrers.ajcampos.org, on a més d'informació de localització trobarà capes d'informació de normativa i d'altres d'interès. Podrà ampliar informació cartogràfica a la web http://www.ideib.es 

Per a informació cadastral es pot adreçar també al Punt d'Informació Cadastral (electrònicament a l'adreça http://www.sedecatastro.gob.es i també presencialment a l'oficina de Recaptació Municipal). Recordi que amb el el seu certificat digital reconegut vosté pot accedir a les dades cadastrals de les seves propietats a qualsevol hora i d'on sigui.