Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments
 • Serveis Socials

 • Atenció primària individual i familiar - Servei d'Orientació i informació:

  Aquest servei consisteix en la primera presa de contacte de l'interessat amb els Serveis Socials de l'Ajuntament, l'interessat exposa el seu problema d'índole social i el treballador social li presta l'assistència que requereix, dins de les opcions disponibles i després de valorar el cas concret. A més, s'orienta a la persona interessada sobre les ajudes concretes en l'àmbit d'altres administracions. L'objectiu general és informar i assessorar la població en general sobre les necessitats que aquests expressen.
 • Informe d'arrelament social:

  Sol·licitar l'informe municipal d'arrelament social per a la tramitació d'una autorització temporal de treball i residència per raons d'arrelament, així com l'obtenció d'una còpia de l'informe emès amb l'acreditació de la seva presentació a la subdelegació del Govern.
 • Renda mínima d'inserció:

  Ajuda de caràcter econòmic, de naturalesa periòdica, personal i intransferible, destinada a cobrir les necessitats de subsistència de les persones físiques o unitats familiars que no tinguin els mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats bàsiques de la vida. Es basa en dos fets complementaris: la prestació econòmica, i els plans d'inserció i reinserció social i laboral.
 • Residència de la tercera edat "SOR MARIA RAFAELA":

  L'objecte del servei és ser un centre de convivència, destinat a servir d'habitatge permanent o temporal, en el qual es presta una atenció integral i contínua a la gent gran. L'objectiu del centre és oferir un nivell de vida, d'assistència i d'acollida que en conjunt signifiquen un nivell de qualitat de vida adequat.
 • Servei d'ajuda a domicili:

  Prestació destinada a facilitar el desenvolupament o manteniment de l'autonomia personal, prevenir el deteriorament individual o social, promoure condicions favorables en les relacions familiars i de convivència, contribuint a la integració i permanència de les persones en el seu entorn habitual.
 • Servei de menjador a domicili:

  Té per objecte mantenir les persones al seu domicili i millorar la seva qualitat de vida, així com satisfer les necessitats bàsiques en matèria d'alimentació i de nutrició, evitar situacions de risc i assegurar una alimentació adequada i equilibrada.
 • Sol·licitud d'informe d'habitabilitat d'habitatge per reagrupació familiar:

  Sol.licitar l'informe municipal d'habitabilitat, que acrediti la disponibilitat d'un habitatge adequat per atendre les necessitats d'una persona reagrupada i la seva família, necessari per poder demanar davant l'Administració competent l'autorització de reagrupament familiar.
 • Sol·licitud d'una plaça en un centre de dia:

  Ocupació d'una plaça en un centre de dia. Oferir un servei sociosanitari de suport familiar que ofereix, durant el dia, de dilluns a divendres, atenció individualitzada en els aspectes higiènics, terapèutics, psicològics i socioculturals a la gent gran dependents, facilitant la permanència en el seu entorn habitual i oferint així, un suport als seus familiars cuidadors.
 • Teleassistència per a víctimes de violència de gènere:

  Prevenció d'agressions de violència de gènere o minimització de les seves conseqüències establint un entorn de seguretat i, en cas necessari, possibilitant la intervenció immediata amb mobilització dels recursos d'atenció necessaris.