Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments
  • Servei d'Aigües

  • Sol·licitud de comptador:

    Obtenir la llicència per a la connexió amb la presa d'aigua potable d'un immoble unifamiliar, una comunitat de propietaris, una obra o un local comercial.
  • Sol·licitud de connexió a la xarxa de sanejament:

    Permís per a la construcció d'un conducte que reculli les aigües brutes i pluvials des del peu del baixant i les condueixi fins al clavegueram públic o un altre clavegueró de propietat particular.