Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments
  • Batlia

  • Convocatòria Junta de Govern:

    Té per objecte convocar una Junta de Govern per part de l'Alcalde per tractar diferents temes del propi municipi i dels seus ciutadans.
  • Convocatòria comissió informativa:

    Té per objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com al seguimientode la gestió de l'alcalde, la comissió de Govern i els regidors amb delegacions.
  • Convocatòria de Plens:

    Té per objecte controlar i fiscalitzar els òrgans de govern municipals, aprovar les ordenances, reglaments i altres disposicions de caràcter general, així com el pressupost de l'Ajuntament. És competent per a triar i distituir l'alcalde.