Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Sol·licitud d'ajornament i fraccionament de pagaments d'impostos en període voluntari o executiu

Té per objecte pagar deutes tributaris, es pot donar el cas que la situació econòmica financera d'una persona li impedeixi, de manera transitòria, pagar en els terminis legalment establerts. Per això, es pot demanar l'ajornament o fraccionament d'aquest pagament.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Presentació

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Admtiu: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Requeriments

Que el deute no sigui inferior a 300 euros, que no siguin quotes d'urbanització, ni multes de trànsit, ni deutes que siguin objecte d'ajornament o fraccionades anteriorment.

Termini màxim per a la resolució

6 mesos

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Centres

Presencial: Recaudación de Campos Plaça Major, 5 CP 07630. Telf.: 971 65 09 08.

Finestreta única

No

Resultat

Ajornament o fraccionament

Òrgan resolutori

Àrea de Recaptació Municipal

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Fi de la via administrativa

Si

Matèries relacionades

Tributs i recaptació

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Requeriments

Que el deute no sigui inferior a 300 euros, que no siguin quotes d'urbanització, ni multes de trànsit, ni deutes que siguin objecte d'ajornament o fraccionades anteriorment.