Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Convocatòria Junta de Govern

Té per objecte convocar una Junta de Govern per part de l'Alcalde per tractar diferents temes del propi municipi i dels seus ciutadans.

Destinataris

Persones físiques

Presentació

-

Requeriments

Municipis amb població superior a 5.000 habitants, en els de menys quan ho disposi el seu Reglament Orgànic o així ho acordi el Ple de l'Ajuntament

Termini màxim per a la resolució

-

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Observacions

PENDENT DE PERSONALITZAR Està integrada per l'Alcalde, que la presideix, i regidors nomenats lliurement per ell com a membres d'aquesta. El nombre de regidors membres, no podrà ser superior al terç del nombre legal de membres de la corporació.

Centres

Presencial: Ayuntamiento de Campos Plaça Major, 1 CP 07630. Telf.: 971 16 95 00.

Finestreta única

No

Resultat

Convocatòria Junta de Govern

Òrgan resolutori

Batlia

Forma de iniciació

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Matèries relacionades

Oposicions i funció pública

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Requeriments

Municipis amb població superior a 5.000 habitants, en els de menys quan ho disposi el seu Reglament Orgànic o així ho acordi el Ple de l'Ajuntament