Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Convocatòria comissió informativa

Té per objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com al seguimientode la gestió de l'alcalde, la comissió de Govern i els regidors amb delegacions.

Destinataris

Persones físiques

Presentació

-

Requeriments

Municipis de més de 5.000 habitants, i en els de menys quan ho disposi el seu Reglament Orgànic o ho acordi el Ple.

Termini màxim per a la resolució

-

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Observacions

PENDENT DE PERSONALITZAR Tots els grups polítics integrants de l'Ajuntament tindran dret a participar en aquests òrgans, mitjançant la presència de regidors pertanyents a aquests. La seva composició s'ha d'ajustar a la proporcionalitat entre els diferents grups polítics representats a l'Ajuntament.

Centres

Presencial: Ayuntamiento de Campos Plaça Major, 1 CP 07630. Telf.: 971 16 95 00.

Finestreta única

No

Resultat

Convocatòria comissió informativa

Òrgan resolutori

Batlia

Forma de iniciació

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Matèries relacionades

Oposicions i funció pública

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Requeriments

Municipis de més de 5.000 habitants, i en els de menys quan ho disposi el seu Reglament Orgànic o ho acordi el Ple.