Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Sol.licitud de duplicat de rebuts d'impostos pagats

Té per objecte aconseguir que l'Administració certifiqui el pagament al dia d'impostos i altres tributs efectivament pagats, mitjançant l'expedició d'un duplicat del rebut de pagament dels mateixos.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Presentació

-

Requeriments

Ser subjecte passiu dels impostos o tributs corresponents

Termini màxim per a la resolució

2-3 dies

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Centres

Presencial: Recaudación de Campos Plaça Major, 5 CP 07630. Telf.: 971 65 09 08.

Finestreta única

No

Resultat

Certificat o rebut de l'impost pagat

Òrgan resolutori

Àrea de Recaptació Municipal

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Fi de la via administrativa

No

Matèries relacionades

Tributs i recaptació

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Taxas

Taxa d'expedició de documents - Efectiu a l'Ajuntament

Requeriments

Ser subjecte passiu dels impostos o tributs corresponents