Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Pagament de tributs municipals en període voluntari

Té per objecte fer efectiu els pagaments en concepte de tributs municipals de venciment periòdic i notificació col·lectiva en els termes establerts per l'Ajuntament, a càrrec de les persones incloses en els padrons fiscals corresponents (IVTM, IBI, Urbana, Rústica, IAE).

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Presentació

-

Requeriments

-

Termini màxim per a la resolució

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Observacions

La data per realitzar el tràmit la gestionarà l'Agència Tributària de les Illes Balears per cada municipi.

Centres

Presencial: Recaudación de Campos Plaça Major, 5 CP 07630. Telf.: 971 65 09 08.

Finestreta única

No

Resultat

Justificant del pagament realitzat

Òrgan resolutori

Àrea de Recaptació Municipal

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Fi de la via administrativa

No

Matèries relacionades

Tributs i recaptació

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Taxas

IBI Rústica - Pagament en el Banc portant el rebut de l'impost. Pagament a l'Àrea de Recaptació Municipal Domiciliació bancària (Sol.licitar a l'Àrea de Recaptació Municipal) Impost d'activitats econòmiques (IAE) - Pagament en el Banc portant el rebut de l'impost. Pagament a l'Àrea de Recaptació Municipal Domiciliació bancària (Sol.licitar a l'Àrea de Recaptació Municipal) Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) - Pagament en el Banc portant el rebut de l'impost. Pagament a l'Àrea de Recaptació Municipal Domiciliació bancària (Sol.licitar a l'Àrea de Recaptació Municipal) Impost de Béns i Immobles (IBI) - Pagament en el Banc portant el rebut de l'impost. Pagament a l'Àrea de Recaptació Municipal Domiciliació bancària (Sol.licitar a l'Àrea de Recaptació Municipal)

Requeriments

-