Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Liquidació de plusvàlua

Té per objecte realitzar la liquidació de l'impost sobre l'increment de terrenys de naturalesa urbana.

Destinataris

Persones físiques

Presentació

1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho fos

Requeriments

Ser subjecte passiu dels impostos o tributs corresponents

Termini màxim per a la resolució

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Observacions

El subjecte passiu serà el donant, en cas de donacions, i el venedor, en cas d'una transmissió inter vivos. L'impost s'ha de pagar en el termini de 30 dies, a comptar des del dia següent al de la data de transmissió (generalment de l'escriptura pública), o bé en el termini de 30 dies, a comptar des del dia següent al de la mort del causant, en el cas d'herències.

Centres

Presencial: Ayuntamiento de Campos Plaça Major, 1 CP 07630. Telf.: 971 16 95 00.

Finestreta única

No

Resultat

Justificant del pagament realitzat

Òrgan resolutori

Àrea de Recaptació Municipal

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Fi de la via administrativa

No

Matèries relacionades

Tributs i recaptació

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Taxas

Impost de Increment en el valor de terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) - Autoliquidació i pagament en l'Àrea de Recaptació

Requeriments

Ser subjecte passiu dels impostos o tributs corresponents