Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Sol·licitud de connexió a la xarxa de sanejament

Permís per a la construcció d'un conducte que reculli les aigües brutes i pluvials des del peu del baixant i les condueixi fins al clavegueram públic o un altre clavegueró de propietat particular.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Requeriments

Particular que ho necessiti per al seu domicili o constructors d'edificis

Termini màxim per a la resolució

.

Termini màxim per a la notificació

.

Silenci administratiu

-

Observacions

Es paga una taxa per connexió i una taxa anual d'ús.

Centres

Presencial: Ayuntamiento de Campos Plaça Major, 1 CP 07630. Telf.: 971 16 95 00.

Finestreta única

No

Resultat

Connexió a la xarxa de sanejament i ús

Òrgan resolutori

Mancomunitat Migjorn

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Fi de la via administrativa

No

Matèries relacionades

Residus, Telemàtics, Urbanisme

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Taxas

Taxa pel dret de connexió a la xarxa de sanejament - Efectiu en l'àrea d'Intervenció de l'Ajuntament Ingrés bancari (La Caixa, Sa Nostra, BSCH, Banesto, Banca March, Caixa Rural de Balears, Banc de Crèdit Balear, BBVA) Taxa anual d'ús de la xarxa de clavegueram - Domiciliació bancària (demanar en Intervenció de l'Ajuntament)

Requeriments

Particular que ho necessiti per al seu domicili o constructors d'edificis