Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Certificat d'empadronament

Tenen per objecte demanar el certificat que acrediti el domicili en el qual habita la persona en qüestió.

Destinataris

Persones físiques

Presentació

-

Requeriments

Estar inscrit o haver estat inscrit en el padró municipal d'habitants

Termini màxim per a la resolució

En l'acte

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Observacions

Només es pot expedir el certificat a la persona interessada, en tot cas es pot assignar una autorització original i fotocòpia del seu document acreditatiu. Històric en el supòsit que la persona ja no figuri d'alta en el padró es demanarà el certificat i la resolució (no es realitza al moment, triga entre 1 i 3 dies).

Centres

Presencial: Ayuntamiento de Campos Plaça Major, 1 CP 07630. Telf.: 971 16 95 00.

Finestreta única

No

Resultat

Certificat d'empadronament

Òrgan resolutori

Padró

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Fi de la via administrativa

No

Matèries relacionades

Població, Telemàtics

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Taxas

Taxa d'expedició de documents - Efectiu a l'Ajuntament

Requeriments

Estar inscrit o haver estat inscrit en el padró municipal d'habitants