Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Declaració cadastral d'alteració de titularitat

Declarar l'adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació, la constitució, modificació o adquisició de la titularitat d'una concessió administrativa i dels drets reals d'usdefruit i de superfície, les variacions en la composició interna o en la quota de participació de les comunitats o entitats sense personalitat sempre que la respectiva entitat hagi demanat prèviament la constància dels seus membres, per tal d'inscriure o modificar les dades en el Cadastre Immobiliari.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Presentació

-

Requeriments

Ser propietari del títol

Termini màxim per a la resolució

6 mesos

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Observacions

PENDENT DE PERSONALITZAR El model normalitzat per a la sol.licitud és el 901N

Centres

Presencial: Ayuntamiento de Campos Plaça Major, 1 CP 07630. Telf.: 971 16 95 00.

Finestreta única

No

Resultat

Declaració cadastral d'alteració de la titularitat

Òrgan resolutori

Direcció General del Cadastre

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Fi de la via administrativa

No

Matèries relacionades

Habitatge, Urbanisme

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Requeriments

Ser propietari del títol