Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Subvencions directes en matèria d'Esports

Demanar ajudes econòmiques per a clubs i entitats esportives per al foment de l'esport i de l'activitat física al municipi, dirigides a entitats sense ànim de lucre. Les sol·licituds es demanen i concedeixen en atenció a dos conceptes: per raó de l'activitat esportiva (funcionament corrent) i per raó del pagament de quotes federatives.

Destinataris

Entitats esportives

Presentació

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Admtiu: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Requeriments

Estar domiciliada al municipi i mantenir-se al corrent en les obligacions fiscals

Termini màxim per a la resolució

6 mesos

Termini màxim per a la notificació

1 mes

Silenci administratiu

Negatiu

Centres

Presencial: Ayuntamiento de Campos Plaça Major, 1 CP 07630. Telf.: 971 16 95 00.

Finestreta única

No

Resultat

Subvenció a l'entitat

Òrgan resolutori

Junta de Govern

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Fi de la via administrativa

Si

Matèries relacionades

Ajudes i Subvencions , Esports

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Requeriments

Estar domiciliada al municipi i mantenir-se al corrent en les obligacions fiscals