Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Subvencions en matèria d'educació i cultura

Sol·licitud d'una subvenció en matèries d'educació i cultura (activitats culturals).

Destinataris

Persones físiques, jurídiques, associacions

Presentació

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Admtiu: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Requeriments

Persones físiques i jurídiques de dret privat o públic amb personalitat jurídica que compleixin els requisits i les obligacions previstes a la Llei 38/2003 ia l'article 4 i següents de l'Ordenança general municipal, i que realitzin activitats de caràcter cultural o educatiu. En el cas d'agrupació de persones sense personalitat jurídica haurà d'haver constància documental expressa dels compromisos adquirits pels partícips respecte a l'activitat i de la bona fi de la subvenció, designant en tot cas un representant en les seves relacions amb l'Ajuntament o organisme concedent.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Centres

Presencial: Ayuntamiento de Campos Plaça Major, 1 CP 07630. Telf.: 971 16 95 00.

Finestreta única

No

Resultat

Subvenció a l'entitat

Òrgan resolutori

Junta de Govern

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Fi de la via administrativa

Si

Matèries relacionades

Cultura, Educació, Ajudes i Subvencions

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Requeriments

Persones físiques i jurídiques de dret privat o públic amb personalitat jurídica que compleixin els requisits i les obligacions previstes a la Llei 38/2003 ia l'article 4 i següents de l'Ordenança general municipal, i que realitzin activitats de caràcter cultural o educatiu. En el cas d'agrupació de persones sense personalitat jurídica haurà d'haver constància documental expressa dels compromisos adquirits pels partícips respecte a l'activitat i de la bona fi de la subvenció, designant en tot cas un representant en les seves relacions amb l'Ajuntament o organisme concedent.