Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Devolució de IVTM per baixa definitiva

Retorn al contribuent de la quota prorratejada trimestralment del rebut o liquidació abonats prèviament en concepte de IVTM, per baixa definitiva.

Destinataris

Persones físiques

Presentació

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Admtiu: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Requeriments

Responsable tributari (ser subjecte passiu en la relació tributària vinculada al IVTM) Haver donat de baixa el vehicle

Termini màxim per a la resolució

2 mesos

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Observacions

No es notifica es realitza l'ingrés directament

Centres

Presencial: Recaudación de Campos Plaça Major, 5 CP 07630. Telf.: 971 65 09 08.

Finestreta única

No

Resultat

Devolució IVTM (baixa definitiva)

Òrgan resolutori

Àrea de Recaptació Municipal

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Fi de la via administrativa

Si

Matèries relacionades

Tributs i recaptació

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Requeriments

Responsable tributari (ser subjecte passiu en la relació tributària vinculada al IVTM) Haver donat de baixa el vehicle