Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Autoliquidació d'alta d'impostos de vehicles

Pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM).

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Presentació

-

Requeriments

-

Termini màxim per a la resolució

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Observacions

Demanar la matriculació d'un vehicle a la Prefectura de Trànsit. Si considera que l'autoliquidació ha perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims, podrà instar la seva rectificació, d'acord amb l'art. 102.3 de la Llei General Tributària.

Centres

Presencial: Recaudación de Campos Plaça Major, 5 CP 07630. Telf.: 971 65 09 08.

Finestreta única

No

Resultat

Rebut justificant del pagament (model 060)

Òrgan resolutori

Àrea de Recaptació Municipal

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Fi de la via administrativa

No

Matèries relacionades

Transports i mobilitat, Economia

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Taxas

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) - Pagament en el Banc portant el rebut de l'impost. Pagament a l'Àrea de Recaptació Municipal Domiciliació bancària (Sol.licitar a l'Àrea de Recaptació Municipal)

Requeriments

-