Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments
 • Telemàtics

 • Certificat d'antiguitat de l'edificació:

  Certificació en què es descriu l'edificació existent en una parcel urbanística i la seva antiguitat. Sol demanar a fi de procedir a la inscripció registral d'un edifici o bé per canviar d'acord amb la divisió horitzontal realment existent.
 • Certificat d'antiguitat en sòl rústic:

  Obtenir un certificat que acrediti l'antiguitat d'una edificació o construcció situada en sòl rústic.
 • Certificat d'empadronament:

  Tenen per objecte demanar el certificat que acrediti el domicili en el qual habita la persona en qüestió.
 • Certificat de convivència:

  Té per objecte demanar un certificat que acrediti la convivència entre dues persones.
 • Certificat de residència, per a viatges (amb certificat electrònic):

  Té per objecte demanar una acreditació de residència a les Illes Balears, per poder beneficiar-se de les bonificacions establertes per a aquests residents als serveis que regula el transport aeri.
 • Llicència d'obra major - model 602:

  Té per objecte autoritzar els actes relatius a sòl urbà dels referits en l'article 2 de la Llei 10/1990, de disciplina urbanística de la CAIB.
 • Llicència d'obra menor - model 601:

  Realització d'obres d'escassa entitat constructiva que no impliquin modificació de paràmetres urbanístics substancials, com a substitució de fusteria, envans, modificacions d'ús, les curtes d'arbrat, tanques, tancaments, etc?
 • Sol·licitud de connexió a la xarxa de sanejament:

  Permís per a la construcció d'un conducte que reculli les aigües brutes i pluvials des del peu del baixant i les condueixi fins al clavegueram públic o un altre clavegueró de propietat particular.
 • Sol·licitud de gual:

  Obtenir la llicència d'entrada i sortida de vehicles en locals o finques. Aquesta llicència implicarà la prohibició de l'estacionament per als altres vehicles i el seu propi.