Procediments Procediments
  • Ajuntament de Campos

  • Lliçència d'obra major - model 602:

    Té per objecte autoritzar els actes relatius a sòl urbà dels referits en l'article 2 de la Llei 10/1990, de disciplina urbanística de la CAIB.