Crèdits Crèdits

Aquesta web i tota la infrastructura d'adminitració electrònica ha estat possible gràcies al suport, col·laboració i esforç de:

            

 

 

  

  

 

 

 

WEB fruit delpla ANIBAL

  
spot un pas per davant

 
Manual de recollida
 
Porta a Porta a Campos 
Sa ràpita i Contenidors
Punts Verds

        


 

 
Festes de la Mare de Déu del Carme a Sa Ràpita

del 14 al 28 de juliol

 Rutes i voltes Ciclistes per Campos

 

Actualitat a Campos Actualitat a Campos

BAN: època de perill d'incendis forestals: entre l'1 de maig i el 15 d'octubre

 
BAN
 
SEBASTIÀ SAGRERAS BALLESTER, batle de l’Ajuntament de Campos, Illes Balears; FAIG A SABER:
 
Que per tal de prevenir i evitar els incendis forestals al nostre terme, convé recordar les mesures preventives dictades pel Decret 125/2007, de 5 d’octubre (BOIB de l’11), de la Conselleria de Medi Ambient, següents:
 
Es declara època de perill d’incendis forestals la compresa entre l’1 de maig i el 15 d’octubre, ambdós inclosos.
Durant l’època de perill d’incendis forestals:
a) Es prohibeix l’ús del foc en terrenys forestals, platges, arenals, penyals i en aquelles zones urbanes en les quals aquest ús sigui susceptible de provocar incendis forestals. Els apicultors degudament habilitats podran sol·licitar autorització a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per a la utilització del fumador en l’activitat apícola.
b) Dins les àrees contigües de prevenció, es prohibeix l’eliminació mitjançant l’ús del foc de tot tipus de residus, siguin o no forestals, sense autorització de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
c) Es prohibeix l’ús recreatiu del foc en terreny forestal. Així mateix, queda prohibit l’ús recreatiu del foc sense autorització de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, en els terrenys no urbans situats en les àrees contigües de prevenció i en els terrenys urbans quan siguin susceptibles de produir risc d’incendi forestal.
d) Als terrenys agrícoles es prohibeix la crema de pastures permanents quan puguin implicar perill d’incendi forestal. Així mateix, queda prohibida, sense autorització de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, la crema de rostolls en els terrenys agrícoles quan siguin susceptibles de produir risc d’incendi forestal.
 
Són també actuacions prohibides, durant l’època de perill d’incendi, a terreny forestal i a les àrees contigües de prevenció:
a) Llençar objectes inflamables, encesos o no, especialment llumins i llosques de cigarrets, o d’altres artefactes susceptibles de produir un incendi.
b) Impedir o dificultar el normal desenvolupament de la servitud d’ús prevista en l’article 48.6 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.
c) Llençar o abandonar qualsevol tipus de residus, fems o material combustible susceptible d’originar un incendi.
d) Utilitzar cartutxos o altre tipus de munició cinegètica que tengui tac de paper.
e) Circular amb vehicles de motor fora de les carreteres, camins o pistes, llevat dels vehicles que els titulars del terreny o els seus encarregats utilitzen per a les activitats de gestió, els vehicles de prevenció i extinció d’incendis, o aquells altres supòsits autoritzats expressament per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i pesca.

Les sol·licituds per a encendre foc es poden presentar a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (971 17 66 66). 

 

20180405 Ban Incendis